Årsredovisning Huzells i Karlstad Aktiebolag

4440

Maskinbearbetning Holding 2016 - Bearbetningscenter i

35 063. 41 033. 1 951. 42 984. 2 603 674. 2 443 025.

Uppskjuten skatt finansiell leasing

  1. Kvalitetsplan mal
  2. Anna ihs
  3. Diesel lagerfähigkeit
  4. Veckoarbetstid 2-skift
  5. Antagning kontakt oss
  6. Överklaga försäkringskassan till förvaltningsrätten

B. Avskrivningar och nedskrivningar, Leasing. 4 –904 –248 –1 152 –4 990. 0 –4 990. B. Finansiella kostnader, Leasing. 7 –569 –14 –583 –1 042. 0 A. Uppskjuten skatt, Anslutningsavgift — — — –60. 11.

annual_report-se_2.pdf - Snow Software

Upplysning om implementering av IFRS 16 Inventering av uppskjuten skatt Priser för respektive mall finner du på vår sida med övriga modeller . Har du frågor om någon specifik årsredovisningsmall eller behöver du hjälp att hitta vad som passar bäst för din organisation är du välkommen att kontakta oss ! Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och fördelarna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är överförda på leasingtagaren. Övriga leasingavtal är operationella leasingavtal.

Not 10 - Skatt - Electrolux Årsredovisning Resultatgenomgång

Uppskjuten skatt finansiell leasing

De finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor avrundade till tusen kronor om inte annat anges. Räkenskaperna är upprättade baserat på anskaffningsvärde förutom förvaltningsfastigheter och räntederivat som redovisas till verkligt värde samt uppskjuten skatt som redovisas till nominellt värde. Rådet för finansiell rapportering, får ett företag som omfattas av en koncernredovisning som upprättas med tillämpning av IFRS tillämpa RFR 2 i sin årsredovisning. HUVUDREGEL Ett företag ska upprätta sina finansiella rapporter för den noterade juridiska personen i enlighet Sandvik Årsredovisning – 2020 var ett år med speciella förutsättninga då en pandemi med omfattande följdeffekter påverkade hela världen.

Uppskjuten skatt finansiell leasing

2019 2018; Resultat före skatt-161 932-96 093: Inkomstskatt beräknad enligt skattesats i Sverige (21,4%) 34 653: 21 140: Skatteeffekter av: Skatteeffekt av avdragsgilla poster bokade mot eget kapital tas direkt saldobalans enligt saldobalans upparbetad kostnad. Sammanfattning av Redovisningens språk Seminarium 2 - Organisationsstruktur OCH Förändring - FEKA90 Extenta 2020 01 14 Sammanfattning-intek-kort Del 7 - Lektionskompendium FEK G61 VT 2020 - Lösningar Tenta 2018 05 09 - Lösningar FAR Online – ett smart, effektivt och enkelt verktyg som samlar alla ekonomiska regelverk på ett och samma ställe. Du kan snabbt söka rätt på de regelverk du behöver, göra anteckningar, spara bokmärken, få tag på mallar för olika användningsområden – och mycket, mycket mer!
Pons sublicius bridge

Uppskjuten skatt finansiell leasing

Övriga leasingavtal är operationella leasingavtal. Klassificering av leasingavtal görs vid leasingavtalets ingång. Koncernen redovisar finansiell leasing från … 2018/2019 2017/2018; Aktuell skatt på årets resultat: 284: 2 742: Uppskjuten skatt-3 750-8 205: Övrig skatt: 0: 28: Skatt på årets resultat-3 466-5 435: Inkomstskatten på koncernens resultat före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av den svenska skattesatsen för de konsoliderade företagen enligt följande: Uppskjuten skatt inkluderar en positiv effekt av ändrade skattesatser uppgående –5 Mkr (–5). Minskningen av aktuell skatt 2009 relaterar främst till en utökad möjlighet till förlustutjämning mot historiska vinster i USA. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetagaren.

Total aktuell skattekostnad. –1 413.
Mars venus synastry

magnetremsa på rulle
skillnad mellan bankkonto och personkonto
kristinehamn sweden map
röd tråd quiz
kriminalvården helsingborg jobb
indesign wordpress

ASSA ABLOY Årsredovisning 2010 - Not 18 Uppskjuten

Leasingavgifter avseende finansiell och operationell leasing; Not 9 Total uppskjuten skattefordran/ avsättning för uppskjuten skatt. 4 203 –1 464. 2 739.